Pravidla ligy pro ročník 2017

                   Dne 17. prosince 2016


Krajská liga mladých hasičů


13.ročník  - 2017


 

Pořadatel:

Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje

Závodní 390/98 Z, 360 06 Karlovy Vary

Email: sdh.mhbrezova@seznam.cz , kshkvk@seznam.cz ,

www: ligamh.webnode.cz


 

Cíl:

Krajská liga MH (dále
jen liga MH) má za úkol zvýšit počet dosavadních závodů konajících se
v našem kraji.

          
Současné závody konané různými sbory  zůstávají  zachovány a jejich
výsledky se započítávají jako doposud do ligy. Ostatní sbory, které budou mít
zájem do této ligy vstoupit
mohou, uspořádat  jednoduchý závod, kde podmínkou je požární
útok a jedna volitelná disciplína podle hry Plamen.  Liga nepřináší jenom
možnost účasti na více závodech, ale především kvalitnější přípravu od
okresních až po republiková kola hry Plamen. Volitelné disciplíny se do
hodnocení započítávají a mají své opodstatnění, neboť jsou přípravou na hru
Plamen. Družstva MH se seznámí s technikou a zázemím ostatních sborů.

Podmínkou, aby liga MH
fungovala tak,  jak má, je sjednotit data probíhajících kol hry Plamen
v jeden termín na všech okresech Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a to jak na
jaře, tak na podzim. Pak nebrání nic tomu, aby účast na této lize byla
maximální, kromě nemocí nebo nepředvídatelných událostí.

Jednotlivých kol se mohou zúčastnit
také družstva z jiných krajů jako doposud, 
 jejich  výsledky se do ligy MH budou započítávat,
družstvo musí splnit všechny podmínky účasti ligy. Jinak bude výsledek vyjmut a
nebude se do pořadí v lize započítávat. Družstvo se bude účastnit pouze
pohárové soutěže, bez umístění v lize.

 

 

Povinná disciplína:

Požární útok dle
pravidel hry Plamen s neupraveným strojem PS 8 schváleného typu a bez zjevných
a viditelných úprav na soutěžním stroji. Vedoucí plně zodpovídá za bezpečnost
při provádění požárního útoku s ohledem na stav a výkon soutěžního stroje   
PS 8. V případě, že bude stroj upraven, anebo bude mít větší výkon než stroj PS
8,  je tento pokus brán jako podvod a družstvo bude vyřazeno z ligy.
Vždy musí být použit přetlakový
ventil s použitím stroje PS 8. Kategorie PŘÍPRAVKA použije vždy kalové čerpadlo
podmínka ligy.
 

Volitelné disciplíny:

                    
 - štafeta 4x60m

                     
- běh na 60m  s překážkami

                     
- štafeta CTIF

                     
- požární útok CTIF s překážkami

                     
-štafeta požárních dvojic

           
          -branný závod

Kategorie přípravka bude používat stejné
překážky jako kategorie mladší a starší.

Kategorie:

Kategorie se rozdělují na přípravku,
mladší a starší žáky MH.

Do kategorie přípravka patří věkově dítě,
které se narodilo v roce
 2011, 2012 .....

Určení věkových kategorií mladší a starší se plně řídí
dodatkem ke hře Plamen 2016/17.

 

 Startovné ligy:

POZOR startovné za ročník 2017
se nehradí  KSH Karlovarského kraje.
Pořadatel jednotlivého závodu započítaného do Krajské ligy má právo od 
zúčastněných družstev, která se přihlásí do registrovaného závodu ligy,
požadovat startovné, záleží na jeho rozhodnutí. Pořadatel si hradí sám ostatní
náklady spojené s registrovanou soutěží (např. časomíra, poháry, ceny,
pojištění soutěže, strava a pitný režim ........)

 Přihlášení:

Přihlášený kolektiv do ligy je ten,
který přijede alespoň na jeden registrovaný závod a splní podmínku přihlášení
do závodu.
Pokud tak kolektiv neučiní do
termínu pět dní před registrovaným závodem ligy (vrácenka - potvrzení účasti),
družstvo nebude započítáváno do závodu ligy, ale soutěže se zúčastnit může, ale
nemusí dostat ceny za umístnění v závodu! Záleží pouze na rozhodnutí pořadatele
soutěže.

Presence do závodu:

Každé družstvo přiveze řádně
vyplněnou přihlášku členů na závod, bude zde jméno a příjmení, datum narození a
číslo členského průkazu viz. příloha. Soutěžní družstva je nutno přihlásit
pořadateli registrovaného závodu vrácenkou zpět na e-mail vždy minimálně pět
dnů před začátkem závodu a viz email pořadateli ligy.

Bez  aktuální,
řádně vyplněné a odevzdané přihlášky před startem registrovaného závodu nebude družstvo
do ligy započítáváno.

Samozřejmostí je pro každého člena
mít členskou průkazku SH ČMS a ta musí být platná. Kategorie starší musí mít ke
kontrole občanský průkaz, nebo cestovní pas. Pro mladší kartička pojištěnce. V případě,
že mladší člen závodí v kat. starších musí splnit podmínku kat. starší.(
OP, PAS )

KORM a zřizovatel ligy má právo
vybrat družstvo ke kontrole v každém registrovaném závodě ligy, ale mohou
být vybrána všechna družstva a to z důvodu namátkové kontroly, nebo kontroly v
případě podezření nedodržení pravidel v registrované soutěži ligy.

 Pravidla:

 Pravidla - start, určení
kategorií, ústroj, použitý materiál a bodování se řídí vždy dle směrnic pro
celoroční hru Plamen. Je možné upravené a vlastní provedení PÚ spolu s  libovolnou disciplínou hry Plamen.

Děti od dovršení 13-ti let mohou
použít tretry, pokud pořadatel do propozic nedá výslovný zákaz pro jejich
použití z důvodu povrchu vlastních překážek (bez polepů nebo jiných). Nesmí se
používat kopačky !!!

Pořadatel má právo v případě
nepříznivého počasí a velkého množství družstev určit počet pokusů v PÚ, oznámit
toto musí ještě před začátkem soutěže, zároveň seznámí všechny vedoucí družstev
obvyklým způsobem (na nástupu, poradě vedoucích před zahájením soutěže), ti
přihlédnou na požadavek pořadatele .

Startovat za jiný kolektiv není
dovoleno, závodník může startovat za svůj kolektiv v několika družstvech,
dle věkových kategorií ( např. mladší, či přípravka za starší, dvě družstva
starších - může v obou). Je dovolena minimální účast s pěti členy
družstva a plnit disciplíny v kategorii přípravka. 

Každý pořadatel soutěže zajistí předání propozic
elektronickou poštou jednak pořadateli ligy viz e-mailové adresy tak správci
webových stránek na  pospech.mila@volny.cz  a to nejpozději dva týdny
před datem konání soutěže!!!

JEDNOTNÝ PŘETLAKOVÝ VENTIL A PROUDNICE VŽDY,
ZAJISTÍ POŘADATEL! Je možnost před zahájením závodu zkouška proudnic a po
dohodě s rozhodčím základny výměna DIN spojky u proudnice.

Pořádající organizace zajistí minimálně 1
x kvalifikovaného rozhodčího disciplíny soutěže. Seznam kvalifikovaných
rozhodčích je na stránkách Krajské ligy včetně aktuálních kontaktů.

V případě měření elektronickou časomírou
se  použijí pro kontrolu 2x stopky.

 

Systém hodnocení a bodování ligy:

Do ligy se hodnotí pouze
družstva, která splní podmínku účasti (viz. bod přihlášení:) a ty budou
vyhodnocena na závěrečném
kole u Variády.

Body do ligy:  za
vyhrané kolo (závod) je 1 bod, za druhé místo 2 body, za třetí místo 3 body
atd. Ta družstva, která nepřijedou na jakýkoliv závod ligy a jsou přihlášena v
lize, obdrží do tabulky body za poslední místo. To platí pro všechna družstva.
(Např.:  přihlášeno je v kategorii starších žáků v lize 14
družstev, na závod dorazilo pouze 8 družstev tak zbývající družstva která
nedorazila na závod  obdrží do tabulky 14 bodů, pouze družstva, která se
umístila od 1. místa do 8.místa si zapisují pořadí po závodu a mají body 1.
místo 1 bod, 2.místo  2 body atd.).

Jelikož se závod skládá
ze dvou disciplín, může se stát, že k jedné z nich nenastoupí.
V tom případě dostane do hodnocení této disciplíny plný počet bodů za
umístění jako kdyby nepřijel vůbec. V hodnocení disciplíny jenž kolektiv
absolvoval bude hodnocen dle hry Plamen. 

( Např. ve štafetě bude na druhém místě,
k útoku nenastoupí a v lize bude přihlášeno 9 družstev
v kategorii, tak v hodnocení závodu se body sečtou : 2+9=11. )

Body se sčítají a v celkovém součtu vyhrává družstvo s
nejnižším součtem bodů. Do ligy pro rok 2017 se započítávají  výsledky z 5 závodů.  Nejhorší výsledky se při posledním kolem
vyškrtají tak, aby všichni účastníci ligy absolvovali 5 závodů. V konečném
hodnocení ligy může ovšem dojít ke shodě počtu bodů, v tomto případě
rozhodne  požární útok v posledním závodě,
ve kterém lepší čas mezi shodujícími se družstvy rozhoduje a posouvá
družstvo s lepším časem na celkově lepší umístění v celkových výsledcích
Krajské ligy 2017.

V posledním závodu ligy bude hodnocení
nejrychlejšího útoku započítáván jen čas dosažen měřením elektronickou časomíru
na nástřikové terče.

 Vyhodnocení:

Ocenění a odměny za výkony a umístění družstev v
registrovaném závodě předá každý sbor v rámci jeho možností. Ceny za
celkové umístění v Krajské lize MH se předají na posledním kole ligy MH  ve spolupráci s KSH KVK.

Výsledky:

Ligu MH bude řídit KORM a KSH KVK, vedoucí ligy
Katzer Tomáš.

Výsledky jednotlivých kol se zašlou
nejpozději do jednoho týdne na adresu:

Viz adresa  nebo e-mail:   sdh.mhbrezova@seznam.cz , kshkvk@seznam.cz  a webmaster 
pospech.mila@volny.cz

 Po
obdržení výsledků od pořadatelů jednotlivých kol budou výsledky v časovém
sledu závislém na jejich odeslání a zpracování uveřejněny na
www.ligamh.webnode.cz

Pro zaslání můžete využít výsledkovou
tabulku ze stránek ligy v sekci dokumenty.

 

Termíny registrovaných závodů ligy MH na rok 2017 :

 

1. SDH ÚTVINA                     9.00 hodin         8.5. 2017        Štafeta dvojic

2. SDH CHODOV                   9.00hodin        4.6.2017         Štafeta 4x60 m

3. SDH KYNŠPERK              9.00 hodin         (18.6.)(3.9.)- 2017    

4. SDH BŘEZOVÁ                20.00 hodin        23.6.2017       Branný běh

5. SDH PLESNÁ                   13.00 hodin        9.9.2017         Štafeta dvojic (čas se upřesní)

6. SDH PILA                           9.00hodin        10.9.2017      Štafeta dvojic

7. SDH JÁCHYMOV              9.00 hodin       24.9.2017      60m s překážkami, jednotlivci

8. KSH KVK  INTERSPAR     9.00 hodin     7.10.2017      POUZE PÚ


Závody v nichž budou pořadatelem
připraveny disciplíny pro kategorii přípravka jsou :  Útvina, Chodov, Plesná, Pila, Jáchymov
, (závěr).

Prosíme o dodržování příjezdových časů na
závody z důvodu prezentace účastníků do závodu a to minimálně půl hodiny před
časem, který je udán v propozicích daného závodu!!!
 

 

 

 Předem děkujeme za Váš zájem             

                                  
               
  

Anna Plačková      vedoucí KORM     

 

Richard Kejmar      zřizovatel ligy KSH KVK 

              
Tomáš Katzer         vedoucí ligy