Pravidla_ligy_pro_ročník_2019.doc (72,5 kB)    

 
 
 
 
 
 
 

Pravidla ligy pro ročník 2019

  

                   Dne 4.dubna 2019

Krajská liga mladých hasičů

15.ročník  -  2019

 

Pořadatel:      Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje, Příkopy 17  , Žlutice 364 52

Email:             sdh.mhbrezova@seznam.cz , kshkvk@centrum.cz ,

www:               ligamh.webnode.cz

 

Cíl:

Krajská liga MH (dále jen liga MH) má za úkol zvýšit počet dosavadních závodů konajících se v našem kraji.

           Současné závody konané různými sbory  zůstávají  zachovány a jejich výsledky se započítávají jako doposud do ligy. Ostatní sbory, které budou mít zájem do této ligy vstoupit mohou, uspořádat  jednoduchý závod, kde podmínkou je požární útok a jedna volitelná disciplína podle hry Plamen.  Liga nepřináší jenom možnost účasti na více závodech, ale především kvalitnější přípravu od okresních až po republiková kola hry Plamen. Volitelné disciplíny se do hodnocení započítávají a mají své opodstatnění, neboť jsou přípravou na hru Plamen. Družstva MH se seznámí s technikou a zázemím ostatních sborů.

Podmínkou, aby liga MH fungovala tak,  jak má, je sjednotit data probíhajících kol hry Plamen v jeden termín na všech okresech Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a to jak na jaře, tak na podzim. Pak nebrání nic tomu, aby účast na této lize byla maximální, kromě nemocí nebo nepředvídatelných událostí.

Jednotlivých kol se mohou zúčastnit také družstva z jiných krajů jako doposud,   jejich  výsledky se do ligy MH budou započítávat, družstvo musí splnit všechny podmínky účasti ligy. Jinak bude výsledek vyjmut a nebude se do pořadí v lize započítávat. Družstvo se bude účastnit pouze pohárové soutěže, bez umístění v lize.

 

 

 

 

Povinná disciplína:

Požární útok dle pravidel hry Plamen s neupraveným strojem PS 8 schváleného typu a bez zjevných a viditelných úprav na soutěžním stroji. Vedoucí plně zodpovídá za bezpečnost při provádění požárního útoku s ohledem na stav a výkon soutěžního stroje    PS 8. V případě, že bude stroj upraven, anebo bude mít větší výkon než stroj PS 8,  je tento pokus brán jako podvod a družstvo bude vyřazeno z ligy. Vždy musí být použit přetlakový ventil s použitím stroje PS 8. Kategorie PŘÍPRAVKA použije vždy kalové čerpadlo -  podmínka ligy.

Volitelné disciplíny:

                      - štafeta 4x60m

                      - běh na 60m  s překážkami

                      - štafeta CTIF

                      - požární útok CTIF s překážkami

                      -štafeta požárních dvojic

                      -branný závod

Kategorie přípravka bude používat stejné překážky jako kategorie mladší a starší.

Kategorie:

Kategorie se rozdělují na přípravku, mladší a starší žáky MH.

Do kategorie přípravka patří věkově dítě, které se narodilo v roce  2013, 2014 …..

Určení věkových kategorií mladší a starší se plně řídí dodatkem ke hře Plamen 2018/19.

 

 Startovné ligy:

POZOR startovné za ročník 2019 se nehradí  KSH Karlovarského kraje. Pořadatel jednotlivého závodu započítaného do Krajské ligy má právo od  zúčastněných družstev, která se přihlásí do registrovaného závodu ligy, požadovat startovné, záleží na jeho rozhodnutí. Pořadatel si hradí sám ostatní náklady spojené s registrovanou soutěží (např. časomíra, poháry, ceny, pojištění soutěže, strava a pitný režim ……..)

 Přihlášení:

Přihlášený kolektiv do ligy je ten, který přijede alespoň na jeden registrovaný závod a splní podmínku přihlášení do závodu. Pokud tak kolektiv neučiní do termínu pět dní před registrovaným závodem ligy (vrácenka - potvrzení účasti), družstvo nebude započítáváno do závodu ligy, ale soutěže se zúčastnit může, ale nemusí dostat ceny za umístnění v závodu! Záleží pouze na rozhodnutí pořadatele soutěže.

Presence do závodu:

Každé družstvo přiveze řádně vyplněnou přihlášku členů na závod, bude zde jméno a příjmení, datum narození a číslo členského průkazu viz. příloha. Soutěžní družstva je nutno přihlásit pořadateli registrovaného závodu vrácenkou zpět na e-mail vždy minimálně pět dnů před začátkem závodu a viz email pořadateli ligy.

Bez  aktuální, řádně vyplněné a odevzdané přihlášky před startem registrovaného závodu nebude družstvo do ligy započítáváno.

Samozřejmostí je pro každého člena mít členskou průkazku SH ČMS a ta musí být platná. Kategorie starší musí mít ke kontrole občanský průkaz, nebo cestovní pas. Pro mladší kartička pojištěnce. V případě, že mladší člen závodí v kat. starších musí splnit podmínku kat. starší.( OP, PAS )

KORM a zřizovatel ligy má právo vybrat družstvo ke kontrole v každém registrovaném závodě ligy, ale mohou být vybrána všechna družstva a to z důvodu namátkové kontroly, nebo kontroly v případě podezření nedodržení pravidel v registrované soutěži ligy.

 Pravidla:

 Pravidla – start, určení kategorií, ústroj, použitý materiál a bodování se řídí vždy dle směrnic pro celoroční hru Plamen. Je možné upravené a vlastní provedení PÚ spolu s  libovolnou disciplínou hry Plamen.

Děti od dovršení 13-ti let mohou použít tretry, pokud pořadatel do propozic nedá výslovný zákaz pro jejich použití z důvodu povrchu vlastních překážek (bez polepů nebo jiných). Nesmí se používat kopačky !!!

Pořadatel má právo v případě nepříznivého počasí a velkého množství družstev určit počet pokusů v PÚ, oznámit toto musí ještě před začátkem soutěže, zároveň seznámí všechny vedoucí družstev obvyklým způsobem (na nástupu, poradě vedoucích před zahájením soutěže), ti přihlédnou na požadavek pořadatele .

Startovat za jiný kolektiv není dovoleno, závodník může startovat za svůj kolektiv v několika družstvech, dle věkových kategorií ( např. mladší, či přípravka za starší, dvě družstva starších – může v obou). Je dovolena minimální účast s pěti členy družstva a plnit disciplíny v kategorii přípravka. 

Každý pořadatel soutěže zajistí předání propozic elektronickou poštou jednak pořadateli ligy viz e-mailové adresy tak správci webových stránek na  pospech.mila@volny.cz  a to nejpozději dva týdny před datem konání soutěže!!!

JEDNOTNÝ PŘETLAKOVÝ VENTIL A PROUDNICE VŽDY, ZAJISTÍ POŘADATEL! Je možnost před zahájením závodu zkouška proudnic a po dohodě s rozhodčím základny výměna DIN spojky u proudnice.

Pořádající organizace zajistí minimálně 1 x kvalifikovaného rozhodčího disciplíny soutěže. Seznam kvalifikovaných rozhodčích je na stránkách Krajské ligy včetně aktuálních kontaktů.

V případě měření elektronickou časomírou se  použijí pro kontrolu 2x stopky.

 

Systém hodnocení a bodování ligy:

Do ligy se hodnotí pouze družstva, která splní podmínku účasti (viz. bod přihlášení:) a ty budou vyhodnocena na závěrečném kole v Březové u Sokolova.

Body do ligy:  za vyhrané kolo (závod) je 1 bod, za druhé místo 2 body, za třetí místo 3 body atd. Ta družstva, která nepřijedou na jakýkoliv závod ligy a jsou přihlášena v lize, obdrží do tabulky body za poslední místo. To platí pro všechna družstva. (Např.:  přihlášeno je v kategorii starších žáků v lize 14 družstev, na závod dorazilo pouze 8 družstev tak zbývající družstva která nedorazila na závod  obdrží do tabulky 14 bodů, pouze družstva, která se umístila od 1. místa do 8.místa si zapisují pořadí po závodu a mají body 1. místo 1 bod, 2.místo  2 body atd.).

Jelikož se závod skládá ze dvou disciplín, může se stát, že k jedné z nich nenastoupí. V tom případě dostane do hodnocení této disciplíny plný počet bodů za umístění jako kdyby nepřijel vůbec. V hodnocení disciplíny, jenž kolektiv absolvoval, bude hodnocen dle hry Plamen. 

( Např. ve štafetě bude na druhém místě, k útoku nenastoupí a v lize bude přihlášeno 9 družstev v kategorii, tak v hodnocení závodu se body sečtou : 2+9=11. )

Body se sčítají a v celkovém součtu vyhrává družstvo s nejnižším součtem bodů. Do ligy pro rok 2019 se započítávají  výsledky z 5 závodů.  Nejhorší výsledky se při posledním kolem vyškrtají tak, aby všichni účastníci ligy absolvovali 5 závodů. V konečném hodnocení ligy může ovšem dojít ke shodě počtu bodů, v tomto případě rozhodne  požární útok v posledním závodě, ve kterém lepší čas mezi shodujícími se družstvy rozhoduje a posouvá družstvo s lepším časem na celkově lepší umístění v celkových výsledcích Krajské ligy 2019.

V posledním závodu ligy bude hodnocení nejrychlejšího útoku započítáván jen čas dosažen měřením elektronickou časomíru na nástřikové terče.

 Vyhodnocení:

Ocenění a odměny za výkony a umístění družstev v registrovaném závodě předá každý sbor v rámci jeho možností. Ceny za celkové umístění v Krajské lize MH se předají na posledním kole ligy MH  ve spolupráci s KSH KVK.

Výsledky:

Ligu MH bude řídit KORM a KSH KVK, vedoucí ligy Katzer Tomáš.

Výsledky jednotlivých kol se zašlou nejpozději do jednoho týdne na adresu:

Viz adresa  nebo e-mail:   sdh.mhbrezova@seznam.cz , kshkvk@centrum.cz  a webmaster  pospech.mila@volny.cz

 Po obdržení výsledků od pořadatelů jednotlivých kol budou výsledky v časovém sledu závislém na jejich odeslání a zpracování uveřejněny na www.ligamh.webnode.cz

Pro zaslání můžete využít výsledkovou tabulku ze stránek ligy v sekci dokumenty.

 

Termíny registrovaných závodů ligy MH na rok 2019 :

 

1. SDH ÚTVINA                     9:00 hodin         4.5. 2019         Štafeta dvojic

2.  SDH BOR                            9:00 hodin         12.5.2019       Štafeta 4x60 m   

3. SDH CHODOV                   9:00 hodin          2.6.2019          Štafeta 4x60 m

4. SDH OLOVÍ                       9:00 hodin          9.6.2019          Štafeta 4x60 m

5. SDH BŘEZOVÁ                20:00 hodin        28.6.2019        Štafeta dvojic

6. SDH PLESNÁ                   10:00 hodin        7.9.2019          Štafeta dvojic

7. SDH JÁCHYMOV              9:00 hodin       22.9.2019         60m s překážkami, jednotlivci

8. SDH BŘEZOVÁ                9:00 hodin         13.10.2019      Štafeta 4x60 m

 

Závody v nichž budou pořadatelem připraveny disciplíny pro kategorii přípravka jsou :  Útvina, Chodov, Plesná, Jáchymov, Březová (závěr).

Prosíme o dodržování příjezdových časů na závody z důvodu prezentace účastníků do závodu a to minimálně půl hodiny před časem, který je udán v propozicích daného závodu!!!

 

 Předem děkujeme za Váš zájem             

                                                    

Anna Plačková                                  Alois Minář                                 Tomáš Katzer    vedoucí KORM                           starosta KSH KVK                              vedoucí ligy